Nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người lao động?

Câu hỏi: 

Năm 2019 tôi chỉ làm 01 công ty, vừa rồi do dịch bệnh nên tôi đã nghỉ việc, nay tôi ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân để hoàn thuế nhưng công ty không chấp nhận. Cho hỏi trường hợp này tôi tự quyết toán thuế hay công ty phải có nghĩa vụ quyết toán thay cho tôi?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Như vậy, bạn đã nghỉ việc tại công ty đó nên không được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế, trường hợp này bạn liên hệ công ty để lấy chứng từ thu nhập và tự làm quyết toán thuế theo quy định.