Chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 10/2021

Tháng 10/2021, một số chính sách mới có hiệu lực tác động đến doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dưới đây là tổng hợp những chính sách mới nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 10/2021.

 

1. Tăng mức hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày 01/10/2021, Nghị định 80/2021/NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chính thức có hiệu lực.

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa liên quan đến việc hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn , hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực...cho các doanh nghiệp này.

Một số đối tượng khác cũng được hỗ trợ những chính sách trên là doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Đáng chú ý, các mức hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được tăng đáng kể, trong đó doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp (trước đây chỉ tối đa 3 triệu đồng); doanh nghiệp nhỏ không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp (trước đây không quá 5 triệu đồng)...

2. Thêm nhiều chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ

Trước đây, Nghị định 39/2018/NĐ-CP không quy định về đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.

theo điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật được ưu tiên hỗ trợ trước các chính sách dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cụ thể các nhóm doanh nghiệp này được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ, điển hình như:

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ hoặc không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.

3. Ban hành Danh mục ngành, nghề lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Tại điểm a khoản 1 Điều 39 Nghị định 150/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2021 về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp sau chuyển đổi, cụ thể:

Trên đây là một số chính sách mới nổi bật về xây dựng có hiệu lực tháng 10/2021.

Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề về này, xin vui lòng liên hệ Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Tâm Minh Phát qua hotline: 0325.959.468 hoặc email: [email protected]