Quy định mới về điều kiện và thủ tục đầu tư kinh doanh năm 2021

Ngày 26/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ("Nghị định 31/2021/NĐ-CP") quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thay thế Nghị định 118/2015/NĐ-CP ("Nghị định 118/2015/NĐ-CP"). Trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau:

 

1. Ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được công bố tại Phụ lục I của Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Theo quy định tại Điều 15.3 Nghị định 312021/NĐ-CP thì ngoài các điều kiện quy định tại Điều 9.3 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện (nếu có) sau đây:

- Sử dụng đất đai, lao động; các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản;

- Sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ công hoặc hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước;

- Sở hữu, kinh doanh nhà ở, bất động sản;

- Áp dụng các hình thức hỗ trợ, trợ cấp của Nhà nước đối với một số ngành, lĩnh vực hoặc phát triển vùng, địa bàn lãnh thổ;

- Tham gia chương trình, kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

- Các điều kiện khác theo quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thương vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế về đầu tư có quy định không cho phép hoặc hạn chế tiếp cận thị trường đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Thực hiện thủ tục đầu tư trên hệ thống thông tin quốc gia về đâu tư

Theo quy định tại Điều 38. 39 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, đối với các dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư được lựa chọn nộp hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng bản giấy theo quy định các Điều 36 và 37 của Nghị định này hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo một trong hai hình thức: sử dụng chữ ký số hoặc không sử dụng chữ ký số.

Theo quy định này, hiện nay khi thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, sau khi thực hiện kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, ngoài hình thức nộp hồ sơ bản giấy tới Cơ quan đăng ky đầu tư như quy định tại Nghị định 118/2015/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư được lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến thông qua 1 trong hai hình thức là sử dụng chữ ký số và không sử dụng chữ ký số.

Theo quy định này, hiện nay khi thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, sau khi thực hiện kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, ngoài hình thức nộp hồ sơ bản giấy tới Cơ quan đăng ký đầu tư như quy định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP, nhà đầu tư được lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến thông qua 1 trong hai hình thức là sử dụng chữ ký số và không sử dụng chữ ký số.

3. Bổ sung thủ tục điều chỉnh dự án đầu tưu trong một số trường hợp

Nghị định 31/2021/NĐ-CP đã quy định chi tiết, bổ sung điều chỉnh dự án đầu tư trong một số trường hợp:

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm;

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư;

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp;

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất; tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh.

4. Nghĩa vụ báo cáo về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư

Theo quy định tại Điều 102, 104 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, việc báo cáo định kỳ của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư được thực hiện như sau:

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư gửi các báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

- Thời gian báo cáo:

+ Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo;

+ Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo.

Như vậy, theo quy định trên, hiện nay tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư chỉ thực hiện báo cáo định kỳ theo quý và theo năm mà không phải báo cáo định kỳ theo tháng như quy định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

5. Thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Theo quy định tại Điều 69.1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo để thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 8 Điều 19 Nghị định này hoặc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 8 Điề 19 của Nghị định này, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục như quy định đối với nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp mà không phải thực hiện thủ tục tương ứng về thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề về này, xin vui lòng liên hệ Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Tâm Minh Phát qua hotline: 0325.959.468 hoặc email: [email protected]