SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHIA VÀ TÁCH DOANH NGHIỆP

Giữa hai hình thức chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp, mỗi hình thức lại có những ưu điểm riêng và được quy định cụ thể tại các Điều 198 và Điều 199 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp là thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp và các công ty sau khi chia và tách vẫn liên đới chịu trách nhiệm của công ty trước khi và tách. Tuy nhiên, gữa chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp có sự khác nhau cơ bản như sau:

Căn cứ theo quy định tại các Điều 198, Điều 199 Luật Doanh nghiệp năm 2020, thì chia công ty và tách công ty có những điểm khác nhau như sau:

Tiêu chí

Chia doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp

Luật điều chỉnh

Điều 198 Luật Doanh nghiệp năm 2020

Điều 199 Luật Doanh nghiệp năm 2020

Đối tượng chia, tách

Chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có

Chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách

Mục đích

Thành lập hai hoặc nhiều công ty mới

Thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới

Sự tồn tại của công ty bị chia, tách

Công ty bị chia chấm dứt sự tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty bị tách không chấm dứt sự tồn tại sau khi chia

Trách nhiệm sau khi chia, tách

Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này. Các công ty mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

Công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác. Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

Nếu có thắc mắc hoặc hỗ trợ tư vấn, xin vui lòng liên hệ Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Tâm Minh Phát qua hotline: 0325.959.468 hoặc email: [email protected]